WYKAZ WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Wykaz wniosków złożonych do dnia 30 kwietnia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na udzielenie dotacji w 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postepowania przy udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.

  1.  Wniosek z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nadleśnictwa Podanin, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Podanin 65, 64-800 Chodzież: na zadanie pn. „Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie Leśnictwa Drążki”.