Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności z ustawą

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.dpschodziez.pl oraz http://bip4.wokiss.pl/chodziezp/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/dom-pomocy-spolecznej-w-chodziezy.html

Strona została wdrożona przed wejściem w życie przepisów ustawy.

Data publikacji strony internetowej: 03.02.2005r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022r.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2021r.
Oświadczenie zaktualizowano dnia: 31.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/ podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Maćkowiak, Iwona Lipczyńska i Elżbieta Janicka  
e-mail: dps@dpschodziez.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  67 28-29-739 w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon: (22) 55 17 700
Informacyjna infolinia obywatelska: 800 676 676
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Link do strony: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47

1. Dostępność wejścia do budynku
Do siedziby DPS prowadzi podjazd, który jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą rozsuwane, szerokie drzwi wejściowe zapewniające łatwy dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na parterze budynku znajdują się biura administracji, w tym gabinet dyrektora.
2. Dostępność korytarzy, schodów i windy
Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest cała powierzchnia użytkowa Domu. W budynku znajduje się 1 winda osobowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windzie są dodatkowo wyposażone w oznaczenia w alfabecie Braille`a.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.
3. Opis dostosowań np. podjazdów, pochylni i pętli indukcyjnych
Teren wokół Domu pozbawiony jest barier architektonicznych. Podjazdy i pochylnie znajdujące się przy balkonach oddziału 1 umożliwiają samodzielne korzystanie z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich. Niektóre z nich posiadają dodatkowe poręcze ułatwiające przemieszczanie się.  
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych (nie ma pętli indukcyjnych) do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego DPS znajdują się wydzielone i oznaczone 2 miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie
Do budynku DPS i wszystkich jego pomieszczeń można wejść po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru z psem asystującym i psem przewodnikiem, który jest wyposażony w uprząż oraz osoba niepełnosprawna posiada przy sobie certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych