Raport o stanie powiatu za 2020 rok

RAPORT  O  STANIE  POWIATU CHODZIESKIEGO ZA 2020 ROK

Zarząd przedstawi radzie raport o stanie powiatu podczas Sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. Posiedzenie odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w formie zdalnej.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, miejsce i tryb odbycia sesji będzie ogłoszone na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DEBATA  NAD  RAPORTEM O  STANIE  POWIATU  CHODZIESKIEGO

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chodzieskiego.  

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Ostateczny termin zgłoszenia chęci głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu upływa 22.06.2021 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Po spełnieniu wyżej określonych warunków, głos w debacie o raporcie zostanie dostarczony w formie linku na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Załącznik: pobierz plik