Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Lisków, dn. 27 czerwca 2014 roku

ROI.602.1.2014

 

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu

postępowania z udziałem społeczeństwa

  

Wójt Gminy Lisków działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ) w ramach postępowania „Aktualizacja Programu Ochrony środowiska dla Gminy Lisków na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019" podaje się do publicznej wiadomości projekt powyższego dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Liskowie - Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska pok. Nr 4 w godzinach urzędowania.

W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji, tj. do dnia 18 lipca 2014 roku można składać uwagi i wnioski, osobiście, pocztą lub elektronicznie na adres inwestycje@liskow.pl.

                                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                                               /-/ Maria Krawiec