Ogłoszenie o naborze na Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 12 sierpnia  2015 r.

WÓJT  GMINY  LISKÓW 
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

Kierownicze stanowisko urzędnicze:  Kierownik Referatu Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1. Wymagania niezbędne:

2. Wymagania dodatkowe


3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy Lisków jako organu prowadzącego gminne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe, w szczególności:

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie od dnia 1 września 2015 r.
b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Lisków,
c) Praca z monitorem ekranowym,
d) Obsługa urządzeń biurowych,
e) W zależności od potrzeb konieczność wyjazdu poza stałe miejsce pracy,
f)  Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),

5.  Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lisków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:


Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy   z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy Kierownik Referatu Oświaty i Sportu".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

                                                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                                                          /-/ Maria Krawiec