OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na śro

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informujemy o opracowywaniu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.


Projekt dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul.ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00).
Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków (http://www.bip.liskow.pl ).

Możliwość składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r. w jednej z następujących form:
 w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: a.skrabut@ekocde.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
bezpośrednio w siedzibie w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul.ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 3 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:
1) rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;
2) dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

 

 Formularz zgłaszania uwag

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego,  gmin z terenu  Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice.pdf

Prognoza  oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko.pdf

Treść ogłoszenia ws. konsultacji społecznych PGN.pdf