Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LISKOWIE,
z siedzibą: ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora  ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie 

 

Podstawowe wymagania:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe,

5) znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. z zakresu: Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci (Dz. U. z  2016 r. poz.195), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz.114 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 23),

6)  umiejętność obsługi komputera (pracy z oprogramowaniem typu edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny) i urządzeń biurowych.


Dodatkowe wymagania:

1) doświadczenie w pracy z klientem,

2) umiejętność analizy dokumentów;

3) rzetelność, sumienność i dokładność;

4) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

5) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku:  administracja, zarządzanie lub ekonomia,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie wychowawcze;

b) wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego;

c) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i pism z zakresu świadczenia wychowawczego;

d) prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców;

e) sporządzanie comiesięcznych list wypłat świadczenia wychowawczego;

f) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego;

g) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczenia wychowawczego i do GUS;

h) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych ;

i) archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt;

j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie;

k) ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków.

 

Warunki pracy:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat;

b) przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2016 r.;

c) umowa o pracę na czas określony;

d) praca biurowa w siedzibie GOPS w Liskowie;

e) praca przy komputerze; tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej);

b) kserokopia dowodu osobistego;

c) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U  z 2014 poz. 1202 ze zm.).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.


Termin i miejsce składania dokumentów

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. świadczenia wychowawczego" należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie lub drogą pocztową - listem poleconym na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, w terminie do dnia 22 marca  2016 r. do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub te, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.liskow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka. .

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)."

 

                                                                                                       Kierownik
                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Liskowie
                                                                                               /-/ Bożena Humelt