Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 23 maja  2016 r.


WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA  NABÓR
NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

Stanowisko urzędnicze:  Podinspektor w Referacie Organizacyjnym  Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1.    Wymagania niezbędne:

2.    Wymagania dodatkowe3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

1/ przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz   Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji,

2/ prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników,

3/ prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu oraz rejestru zarządzeń i upoważnień Wójta Gminy Lisków,

4/ przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza, zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,

5/ prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

6/ nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, prowadzenie ewidencji pieczęci,

7/ przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,

8/ analiza kosztów funkcjonowania  Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczenie opłat z tym związanych,

9/ zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

10/ prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

11/ prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

12/ zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

13/ sporządzanie list obecności pracowników Urzędu,

14/ obsługa strony internetowej gminy oraz portali społecznościowych, np. facebook,

15/ prowadzenie  rejestru zamówień publicznych na dostawy, roboty i usługi, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych,

16/ prowadzenie rejestru zamówień publicznych z wolnej ręki,

17/ realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

18/  prowadzenie rejestru wniosków o dostępie do informacji publicznej oraz petycji.

 

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie czerwiec 2016 r.

b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c) Praca z monitorem ekranowym,

d) Obsługa urządzeń biurowych,

f)  Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

 

5.  Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j.  Dz. U. z 2014 poz.1202 ze zm..)",

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopie świadectw pracy

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U.  z 2009 r. Nr 115 poz. 971)

- Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - pokój nr 3  lub pocztą na adres Urzędu Gminy   z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektor w Referacie Organizacyjnym".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

                                                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                                                 /-/ Maria Krawiec