Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 9 marca  2017 r.


WÓJT  GMINY   LISKÓW 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 r. W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Liskowie.

 1.    Wymagania niezbędne:

2.    Wymagania dodatkowe

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

    4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy - planowane zatrudnienie  od 1 kwietnia 2017 r.

b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c)  Praca z monitorem ekranowym,

d)  Obsługa urządzeń biurowych,

f)  Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki,

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( t. j.  Dz. U. z 2016 poz.902)."

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej        z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U.  z 2009 r. Nr 115 poz. 971),

- Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 43 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór- podinspektor  w Referacie Finansowym".

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

                                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                                 /-/ Maria Krawiec