ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018
WÓJTA GMINY LISKÓW
z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w ZakrzynieNa podstawie  art . 63 ust. 1 i 10 w zw.  z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz § 1 i nast. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie, z siedzibą 
w Zakrzyn-Baranek 1, 62-850 Lisków.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3  

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liskowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy 
w Liskowie.

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt  Gminy Lisków
Plik z załącznikami 
/-/ Maria Krawiec