OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W Poznaniu 

Poznań, 13-07-2018 

 
 
WOO-II.4260.220.2017.AM.15 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej 13.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Małgów, Małgów-Kolonia, gm. Lisków.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Kaliszu, można zapoznać się zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, pok. 1110, piętro XI, w godzinach:  
poniedziałek  od 8:30 do 16:00, 
wtorek – piątek  od 8:15 do 15:00.
Jednocześnie informuję, że Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu pod adresem: http://www.poznan.rdos.gov.pl

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu


Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/