OGŁOSZENIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul.

Ogłoszenie

 

z dnia 21.05.2019 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
 ul. Ks. W. Blizińskiego 56
Stanowisko pracy :  Podinspektor ds. księgowych

 

 

1. Wymagania niezbędne:

   

1)   Obywatelstwo polskie,

2)   Wykształcenie wyższe lub  średnie + 3-letni staż pracy, w obu przypadkach preferowany kierunek finanse publiczne lub pokrewne (w tym między innymi ekonomia lub rachunkowość ),

3)   Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)   Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   Nieposzlakowana opinia,

6)   Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

          2. Wymagania dodatkowe:

     

1)   Posiadanie doświadczenia w zakresie spraw objętych stanowiskiem, na które prowadzony jest nabór, bądź zbliżone,

2)   Mile widziana praktyka zawodowa w administracji samorządowej lub rządowej na podobnym stanowisku,

3)   Znajomość:

a)      ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

b)      ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze m.),

c)      ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),

d)      ostawy o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

e)      przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

4) Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym znajomość programów księgowych,

5) Posiadanie predyspozycji osobistych warunkujących uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych tj.:

a) przestrzeganie przepisów prawa oraz umiejętność stosowania odpowiednich     przepisów,

b) umiejętność pracy pod presją czasu,

c) sumienność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych,

d) postawa etyczna i kultura osobista,

e) umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,

f) umiejętność pracy w zespole, 

 

     

 

 

 

 

 3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)   prowadzenie rachunkowości jednostki

2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym

4)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5)   księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej

6)   sporządzanie sprawozdań miesięcznych , kwartalnych i innych ustalonych przepisami

7)   sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki

8)   prowadzenie ewidencji planu finansowego i jego zmian, kont syntetycznych
i analitycznych, ksiąg środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

9)   prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków w stosunku do planu

sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS

przygotowywanie dokumentów ZUS w programie PŁATNIK, prowadzenie spraw kadrowych pracowników, prowadzenie i realizacja finansowej części wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych projektów finansowanych ze środków UE .

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie na stanowisku
Podinspektor ds. księgowych,

b) zatrudnienie: na okres próbny od 03.06.2019 r. do 02.09.2019 r. - w wymiarze 1 etatu

c) po umowie na okres próbny, możliwość zatrudnienia na czas określony,

d) czas pracy - pełen etat - 40 godzin tygodniowo,

e) stanowisko pracy przy komputerze,

f) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Lisków, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy  niż 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1)   podpisane: życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

2)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3)   kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub gdy na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru pracy,

4)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)   oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni  praw publicznych ,

6)   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

7)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000 ze zm.) w celach rekrutacji,

8)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

              Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);  z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)".

Wymagane dokumenty (w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56, lub pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ) na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Liskowie” 
w terminie do dnia 31 maja 2019r. do godz.1200. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej  Urzędu Gminy  w Liskowie  www.liskow.pl

zA 

 

                      

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liskowie

    /wz. Maria Nowakowska /

 

 Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Oświadczenie  
Oświadczenie o zgodzie do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji
Zarządzenie  Nr 4.2019 Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Liskowie z dnia  21 maja 2019 r.