WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r. W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków. Stanowisko urzędnicze: podins

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 1 lipca 2019 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r.
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,

  ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków.

Stanowisko urzędnicze: podinspektor  w Referacie Infrastruktury       i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.       Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów         o szkolnictwie wyższym: administracyjne, ekonomiczne, zarządzanie bądź kierunki pokrewne do wyżej wymienionych,

·         odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,

·         posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe

·         wskazane doświadczenie w pracy administracji samorządowej,

·         wskazana  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  w stopniu podstawowym,

 

2.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku

 

1. pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania działań w Gminie Lisków ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej i z funduszy krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji,       z funduszy ochrony środowiska,    w ramach AKO i LGD itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy,

2. udostępnianie danych dot. dostępnych funduszy europejskich i krajowych zainteresowanym jednostkom organizacyjnym i pomocniczym gminy oraz stowarzyszeniom działającym na terenie gminy,

3.informowanie kierowników jednostek organizacyjnych gminy                                               o możliwościach pozyskiwania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,

4. współpraca z kierownikami referatów, pracownikami merytorycznymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych - fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych, w tym                w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie; prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków z UE,

5. opracowywanie, aktualizacja i ewaluacja gminnych dokumentów i planów długofalowych - w tym strategii rozwoju gminy,

6. tworzenie i aktualizacja planów odnowy miejscowości,

7. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,

8. współpraca z LGD 7 Kraina Nocy i Dni, z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską
i innymi stowarzyszeniami, do których przynależy Gmina,

9. koordynowanie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

10. przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe dla gminy wraz  z niezbędnymi załącznikami dla inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, drogami, obiektami użyteczności publicznej (np. świetlice wiejskie), rekreacją, bezpieczeństwem, etc. oraz prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem tych projektów finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, w tym monitoring inwestycji w zakresie zgodności realizacji z zawartymi umowami i przepisami prawa, prowadzenie zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego oraz zapytań ofertowych na te zadania, terminowe sporządzanie sprawozdań i raportów, wniosków  o płatność czy innych dokumentów potrzebnych do prawidłowej realizacji projektów,

11. prowadzenie spraw związanych z projektowaniem wraz z prowadzeniem inwestycji           z zakresu: budowy, przebudowy, modernizacji czy remontu dróg, chodników gminnych, oświetlenia ulicznego oraz gminnych obiektów użyteczności publicznej,

12. prowadzenie wszystkich spraw oraz dokumentacji czynności związanych                            z dokonywaniem zamówień publicznych dotyczących między innymi: robót budowlanych gminnych obiektów użyteczności publicznej, inwestycji z zakresu drogownictwa, chodników, oświetlenia ulicznego, zagospodarowania przestrzeni publicznej etc.

13. współpraca z inspektorami nadzoru na etapie realizacji inwestycji wymienionych w pkt.11   w tym bieżąca kontrola postępu robót i rozliczeń robót,

14. przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu prowadzonych spraw na stronę internetową oraz dla Wójta.

 

    4.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy – planowane zatrudnienie  od 1 sierpnia 2019 r.

b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c)  Praca z monitorem ekranowym,

d)  Obsługa urządzeń biurowych,

f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami               i organizacjami wspierającymi działania jednostki,

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego                          i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej                 

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

-  Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach                        i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 maja 1996 r. (t. j. Dz. U.  z 2017 poz. 894),

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy,                     62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 43 – sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach     z dopiskiem ”Nabór - podinspektor    w Referacie Oświaty     Infrastruktury     i Ochrony Środowiska”.

Urząd Gminy w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Urząd Gminy w Liskowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Klauzula informacyjna

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Liskowie reprezentowany przez Wójta Gminy Lisków, mający swoją siedzibę w Liskowie                     ul. ks. Wacława Blizińskiego 56.

Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie na podstawie art. 6 ust 1      lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art 221 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda na przetwarzanie danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający                 z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji         i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pan/pani prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora danych może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody                 w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętych zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie nie ma wpływu na Pani/Pana udział           w naborze. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną           w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu           o naborze.

 

                    Wójt Gminy

               /-/ Maria Krawiec