Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 21 sierpnia 2019 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY OD DNIA  1 października 2019 r.
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,

  ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków.

Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu  Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.  Wymagania niezbędne

l  obywatelstwo polskie,

l  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

l  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym:
ekonomiczne, zarządzanie finansami bądź kierunki pokrewne,

l  odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

l  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,

l  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku pracy:

1/ Bieżące prowadzenie rachunkowości budżetowej szkół zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2/  Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz         finansowych;

3/ Bieżący nadzór nad kontrolą dyscypliny budżetowej w szkołach w zakresie realizowanego  budżetu oraz środków pozabudżetowych;

4/ Sporządzanie okresowych raportów,  analiz w sposób umożliwiający przygotowanie i przekazywanie rzetelnych informacji  ekonomicznych                      i finansowych;

5/ Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół projektów planów finansowych odrębnie dla każdej jednostki oraz innych zmian na wniosek                i w porozumieniu z dyrektorami szkół;

6/ Przygotowywanie projektu budżetu dla każdej jednostki we współpracy              z dyrektorami szkół na każdy rok budżetowy;

7/ Sporządzanie i terminowe przesyłanie do GUS sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw;

8/ Obliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisków oraz  prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

9/ Dokonywanie rozliczeń finansowych związanych z uczęszczaniem do szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy;

10/ Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz coroczne naliczanie amortyzacji;

11/ Wycena oraz rozliczanie inwentaryzowanych składników majątkowych poszczególnych szkół;

12/ Prowadzenie spraw dowozu uczniów do szkół;

13/ Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

14/ Dokonywanie sprawdzenia prawidłowości naliczania corocznej subwencji oświatowej;

15/ Wykonywanie innych zadań w zakresie księgowości i finansów.

 4.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)  Pełny wymiar czasu pracy – planowane zatrudnienie  wrzesień/październik 2019 r.

b)  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie,

c)  Praca z monitorem ekranowym,

d)  Obsługa urządzeń biurowych,

f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki,

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej                 

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

-  Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach                        i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 maja 1996 r. (t. j. Dz. U.  z 2017 poz. 894),

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Termin i miejsce  składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 2 września 2019 r. osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 43 – sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach     z dopiskiem ”Nabór - Podinspektor  ds. księgowości  w Referacie Oświaty  i Sportu”.

Urząd Gminy w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Urząd Gminy w Liskowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Klauzula informacyjna

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Liskowie reprezentowany przez Wójta Gminy Lisków, mający swoją siedzibę w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56.

Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art 221 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda na przetwarzanie danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pan/pani prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora danych może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętych zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie nie ma wpływu na Pani/Pana udział w naborze. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 


                                                                      Wójt Gminy Lisków

                                                                                     /-/ Maria Krawiec