OGŁOSZENIE - NABÓR -Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 4 grudnia 2019 r.
WÓJT GMINY LISKÓW 
OGŁASZA NABÓR
 NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 r. 
W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE 
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków. 

Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Infrastruktury
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.
(nazwa stanowiska pracy)
 1. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów 
o szkolnictwie wyższym, kierunek: rolnictwo i hodowla zwierząt bądź pokrewne,
odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2. Wymagania dodatkowe
znajomość przepisów ustaw wymaganych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności: ustawa prawo łowieckie, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
mile widziany staż pracy,
obsługa komputera i programów komputerowych związanych z związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy, 
organizacja pracy zorientowana na zadania,
zorientowanie na rozwój osobisty,
umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
umiejętność redagowania pism
umiejętność organizacji własnej pracy,
umiejętność pracy w zespole,
postawa etyczna,
sumienność,
sprawność,
bezstronność,
wytrwałość i odporność na stres,
komunikatywność. 
prawo jazdy kategorii B.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym:
 a) współpraca z zakresu rolnictwa z: Urzędem Statystycznym, ARiMR, Wielkopolską Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Urzędem Wojewódzkim, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii,
 b) zapobieganie zagrożeniom fitosanitarnym,
 c) sprawy gospodarki leśnej,
 d) łowiectwo,
 e) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 f) sprawy dotyczące ochrony zwierząt, w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
 g) umowy dzierżawy.
2) Sprawy związane z wycinką drzew i krzewów.
3) Sprawy związane z obroną cywilną.
4) Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych, do którego zakresu należą sprawy związane z prowadzeniem ewidencji materiałów niejawnych oraz wszelkich spraw związanych z rejestrowaniem i wydawaniem dokumentów niejawnych.
5) Organizowanie działań i współpraca z innym jednostkami w zakresie klęsk żywiołowych.
6) Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie, w tym między innymi: przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, udział w posiedzeniach Zarządu Gminnego OSP, współorganizacja uroczystości, zawodów i innych imprez strażackich na terenie Gminy Lisków, prowadzenie rejestru wydatków z podziałem na poszczególne jednostki OSP oraz nadzór nad kartami drogowymi pojazdów strażackich.
7) Nadzór i zarządzanie placem targowym.
8) Prowadzenie książek obiektów budowlanych i nadzór nad terminowym wykonywaniem okresowych kontroli budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla następujących budynków Gminy Lisków: budynek w Trzebieniach, świetlice wiejskie w m. Żychów, Ciepielew, Koźlątków, Zakrzyn, Pyczek oraz sprawy związane z administrowaniem, remontami i bieżącym utrzymaniem tych obiektów.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
a) Pełny wymiar czasu pracy – planowane zatrudnienie od 1 stycznia 2020 r.
b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie, 
c) Praca z monitorem ekranowym, 
d) Obsługa urządzeń biurowych, 
f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki,
g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Liskowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%. 
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej 
List motywacyjny
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),
Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 894),
Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
7. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. osobiście w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 43 – sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Nabór – Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska”. 
Urząd Gminy w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liskowie.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Urząd Gminy w Liskowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Klauzula informacyjna
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Liskowie reprezentowany przez Wójta Gminy Lisków, mający swoją siedzibę w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56.
Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art 221 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda na przetwarzanie danych.
Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pan/pani prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora danych może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętych zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie nie ma wpływu na Pani/Pana udział w naborze. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 
Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec