Zarządzenie Wójta Gminy Lisków w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy.

 

            ZARZĄDZENIE NR  0050.9.2020

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia  3 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), w związku z  uchwałą Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) na 2020 rok

 

Wójt Gminy Lisków

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku” powołuje się

komisję konkursową w składzie:

1)  Dorota Sitko - przewodniczący

2)  Katarzyna Włodarczyk – członek

3)  Agnieszka Czelusta – członek

4)  Monika Dastych- członek

§ 2.

Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa,

bezstronnością oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

§ 4.

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert i przekładanie Wójtowi Gminy Lisków propozycji wyboru organizacji pozarządowych, którym mogłaby zostać przyznana dotacja oraz zlecone do realizacji zadanie publiczne z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”.

§ 5.

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                                                                                 /-/ Maria Krawiec

 

Załączniki:

1.Regulamin pracy konkursowej

2. Deklaracja bezstronności i pourfności

3. Siatka oceny oferty