Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia  19 września  2008 r.

 

WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISKOWIE, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 

 

Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

                                                    (nazwa  stanowiska  pracy)

1.    Wymagania niezbędne:

·        obywatelstwo  polskie,

·        pełna zdolność do czynności prawnych,

·        korzystanie w pełni z praw publicznych,

·        odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·        brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

·        nie karanie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

·        nieposzlakowana opinia,

·        wykształcenie wyższe  magisterskie

·         posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 219, poz. 2224)- dopuszcza się możliwość przystąpienia do konkursu osób uzupełniających wykształcenie w przedmiotowym zakresie.

·        posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej,

·        doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi,

·        znajomość problematyki społecznej

2.    Wymagania dodatkowe:

·        posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w   jednostkach  pomocy  społecznej,

·        znajomość   procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,

·        znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

·        umiejętność kierowania zespołem pracowników,

·        znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

·        znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

·        koncepcja organizacji i prac  Ośrodka Pomocy Społecznej

·        posiadanie prawo jazdy kat.” B”

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

·        wyrozumiałość

·        cierpliwość,

·        odpowiedzialność

·        odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych,

·        kreatywność

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·       kierowanie gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki,

·        realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,

·        organizowanie pracy socjalnej gminnego ośrodka pomocy społecznej,

·        wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu  pomocy społecznej i innych przekazanych do kompetencji,

·        dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie za świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

·        udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym,

·        pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji,

·        udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

·        pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych,

·        współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami oraz instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,

·        inicjowanie nowych form pomocy,

·        inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa,

·        składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności ośrodka pomocy społecznej oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

·        planowanie finansowe jednostki i realizacja,

·        sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych.

   5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

·          List motywacyjny

·         Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”,

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

·         Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

·         Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

·         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 125 poz. 869)

·         Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10  października 2008 r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 43 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie". Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

                                                                                                   Wójt  Gminy

                                                                                              /-/ Maria  Krawiec