Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Liskowie.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 3 września  2009 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

 Stanowisko urzędnicze:  podinspektor  ds.  księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.    Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie,

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    przygotowanie zawodowe ekonomiczne lub administracyjne - wykształcenie wyższe

 -   odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-    brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    nieposzlakowana opinia,

2.    Wymagania dodatkowe:

     -     znajomość księgowości budżetowej

-         znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości i finansach publicznych

-          wskazane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku

-   obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office

-    dyspozycyjność,

-    komunikatywność,

-    kreatywność,

-    odpowiedzialność,

       -   umiejętność pracy w zespole,

-     umiejętność organizacji własnej pracy,

-     odporność na stres,

-     wysoka kultura osobista,

-           wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości budżetowej, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetów szkół,  księgowanie wydatków budżetowych. Wycena oraz rozliczanie inwentaryzacji w poszczególnych szkołach podległych gminie.

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223.  poz. 1458 ze zm.)”,

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopie świadectw pracy

-    Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

-          Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej        z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia     14 września 2009 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Oświaty".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

                         

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                               /-/  Maria Krawiec