Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie: stanowisko urzędnicze - podinspektor.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 7 września  2009 r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISKOWIE 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W   GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W LISKOWIE  ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

 Stanowisko urzędnicze:  podinspektor  

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1.    Wymagania niezbędne:

-      obywatelstwo polskie,

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    przygotowanie zawodowe ekonomiczne lub administracyjne - wykształcenie wyższe

 -   odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-    brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    nieposzlakowana opinia,

2.     Wymagania dodatkowe:

    -   znajomość księgowości budżetowej i przepisów prawa z zakresu ustawy o  

          rachunkowości i finansach publicznych

-         wskazane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku

-   obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office

-    dyspozycyjność,

-    komunikatywność,

-    kreatywność,

-    odpowiedzialność,

       -   umiejętność pracy w zespole,

-     umiejętność organizacji własnej pracy,

-     odporność na stres

 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zadania związane z prowadzeniem Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, prowadzenie księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisków.

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej  i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223.  poz. 1458 ze zm.)”,

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopie świadectw pracy

-    Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  17 września 2009 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora". 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.  

                      

 

 

 

                                                                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                       /-/  Bożena Humelt