Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie -stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

O G Ł O S Z E N I E

z  dnia 21 stycznia  2010 r.

WÓJT  GMINY   LISKÓW 

OGŁASZA  NABÓR

   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE 

ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56

 

 Stanowisko urzędnicze:  podinspektor   w  Referacie Infrastruktury  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

(nazwa  stanowiska  pracy)

 1.    Wymagania niezbędne:

·      obywatelstwo polskie,

·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

·      wykształcenie wyższe: administracyjne lub ochrona środowiska bądź kierunki pokrewne

·      odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      nieposzlakowana opinia.

 

2.    Wymagania dodatkowe

·        znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym,   ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o odpadach, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych,

·        wskazane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku

·        obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office

·        dyspozycyjność,

·        komunikatywność,

·        kreatywność,

·        odpowiedzialność,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        umiejętność organizacji własnej pracy,

·        odporność na stres,

·        wysoka kultura osobista,

·        wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

 

 

3. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

 

·        Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy Lisków.

·        Egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej.

·        Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych.

·        Przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych, zastępczych etc.

·        Przejmowanie zakładowych budynków mieszkaniowych.

·        Organizacja działań w zakresie gospodarki odpadami, ochrona środowiska przed  odpadami.

·        Prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych, zbiorników bezodpływowych, umów zawartych na wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

·        Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, w tym przygotowywanie wniosków  o wsparcie finansowe dla gminy.

 

4.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-           Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej  i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223.  poz. 1458 ze zm.)”,

-           List motywacyjny

-           Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-           Kserokopie świadectw pracy

-    Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

-           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

-           Oświadczenie kandydata, że  nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 2 lutego2010 r. osobiście w  dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat  lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec