Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

                                                                                                                           Lisków 06.05.2010r.
Wójt  Gminy  Lisków

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :

Szkoły  Podstawowej    w   Zalesiu

adres : Pyczek 12   62-850  Lisków

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

     1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,  ukończyła  studia wyższe magisterskie i  posiada  przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  w danej szkole  lub placówce;

     2) ukończyła  studia  wyższe lub  studia  podyplomowe  z zakresu  zarządzania  albo  kurs  kwalifikacyjny  z zakresu  zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie  z przepisami w  sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;

     3) posiada  co  najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni  staż  pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

     4)  w  okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała   co najmniej  dobrą  ocenę pracy  w szkole lub placówce, a  w przypadku  nauczyciela   akademickiego  - pozytywną  ocenę  pracy w  okresie  ostatnich czterech lat  pracy w  szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu   zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem  do konkursu  na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

     5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;

     6)  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta  Nauczyciela ( Dz .U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

     7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

     8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów   publicznych (Dz.U.  2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm).


2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją  funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

    2) poświadczoną  przez kandydata  za  zgodność  z  oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:  o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w  przypadku nauczyciela akademickiego;

    4)oryginały lub poświadczone  przez kandydata za zgodność  z  oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie wymaganego stażu  pracy,

    5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego wykształcenia , w tym  dyplomu  ukończenia studiów wyższych oraz  świadectwo ukończenia  studiów podyplomowych      z zakresu zarządzania oświatą;

    6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;

    7) oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się  postępowanie karne , postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie ;

    8) oświadczenie , że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo  lub umyślne  przestępstwo skarbowe;

    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z  dysponowaniem środka  i publicznymi, o którym mowa w art.  31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia  17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz.114 , z późn.zm.);

   10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

   11) oryginał  lub poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania  stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego,

    12) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko    kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

    13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr  97, poz. 674 z  późn. zm.)  a  w przypadku  nauczyciela  akademickiego  w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o  szkolnictwie  wyższym  (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

   14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora
w  Zalesiu„  w terminie do  dnia 20  maja   2010 r.  na   adres:  Urząd  Gminy w Liskowie, ul. Ks. W.  Blizińskiego  56, 62-850 Lisków  pok. nr  1.

  

      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:  Wójta  Gminy Lisków. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec