Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2012 - 2015

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2012 - 2015

Z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2011 r. kadencji ławników podaje się do wiadomości, co następuje:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9  czrewca.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy :

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenie (Dz. U. Nr 121 poz. 693)

Do karty zgłoszenia  złożonej przez grupę 50 obywateli dołącza się listę osób, zwierającą imię, (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 2-5 powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż trzy dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  opłaty za badanie poprzedzające wydania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatów na ławników uprawnione podmioty zgłaszają Radzie Gminy Lisków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Spośród kandydatów na ławników, Rada Gminy  w terminie do końca października br. dokona wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu , w tym do Sadu Pracy - 1,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba  wykazująca  szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata jest dostępny  w Urzędzie Gminy w Liskowie  pok. nr 1 (Biuro Rady Gminy), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków - bip.liskow.pl oraz stronie Ministra Sprawiedliwości  http://www.ms.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Liskowie, pokój nr 1 (Biuro Rady Gminy).

Więcej informacji  - tel. (62) 7634115

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymogów lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                  /-/ Aleksander Tomalak

Załączniki do pobrania:

1. Wzór karty zgłoszenia

2. Wzór listy osób zgłaszających