Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 11 lutego 2013 r.
WÓJT GMINY LISKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56


Stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: administracyjne lub ochrona środowiska bądź kierunki pokrewne
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane o oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,


2. Wymagania dodatkowe
 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wdrożenie i prowadzenie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i ustawy o odpadach.
 • Przygotowywanie uchwał, zarządzeń oraz materiałów i dokumentów wyjściowych niezbędnych do organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Przygotowywanie projektów, programów, planów, strategii, regulaminów, informacji etc. dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Lisków w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminie i ustawą o odpadach.
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie całości spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych, weryfikacja deklaracji oraz egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Planowanie wydatków i dochodów w zakresie obejmującym system gospodarowania odpadami.
 • Sporządzanie sprawozdawczości księgowej w zakresie obejmującym gospodarkę odpadami.
 • Prowadzenie ewidencji umów właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru nieczystości stałych i płynnych.
 • Prowadzenie ewidencji umów właścicieli nieruchomości zamieszkałych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru nieczystości płynnych.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


a) Pełny wymiar czasu pracy,
b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Lisków,
c) Praca z monitorem ekranowym,
d) Obsługa urządzeń biurowych,
e) W zależności od potrzeb konieczność wyjazdu poza stałe miejsce pracy,
f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),


5. Wskaźnik zatrudnienia:


W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lisków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:


- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223. poz. 1458 ze zm.)",
- List motywacyjny
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),
- Kserokopie świadectw pracy
- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)
- Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.


Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2013r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska". Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.


                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                   /-/ Maria Krawiec