Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40 – lecia PRL w Liskowie

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40 - lecia PRL w Liskowie.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lisków nr OR.0050.20.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w dniach od godz. 8°° 3 lipca 2013 roku do godz. 15°° 15 lipca 2013 roku przeprowadzono konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji była zmiana nazwy ulicy 40- lecia PRL w Liskowie.  Konsultacje przeprowadzone zostały w formie udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, poprzez skierowane do mieszkańców ul. 40 - lecia PRL w Liskowie w formie ankiety.

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie się opinią mieszkańców ulicy 40 -lecia PRL w Liskowie na temat zmiany nazwy tej ulicy.

Zarządzenie  Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. 40 - lecia PRL w Liskowie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie.

W okresie od 3 lipca do 15 lipca 2013 roku wpłynęło 21 ankiet, z czego 21 ankiet ważnych, liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosiła 33, ankiety wypełniło 63,6 % osób uprawnionych.

Na  postawione pytanie:

Czy jest Pani/Pan za zmianą nazwy ulicy 40 - lecia PRL w Liskowie ?  

opowiedziało się:

   a) TAK   -                1 osoba

   b) NIE   -                20  osób

Wyniki konsultacji zostaną przedłożone do zaopiniowania stałym komisjom Rady Gminy Lisków.

Wyniki konsultacji zostają podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami.

                                                                        
                                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                                            /-/ Maria Krawiec