Ogłoszenie Wójta Gminy Lisków o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 10 grudnia 2013 r.

WÓJT GMINY LISKÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56


 Stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

 

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

2.Wymagania dodatkowe

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Pełny wymiar czasu pracy – zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2014 r.

b) Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Lisków.

c) Praca z monitorem ekranowym.

d) Obsługa urządzeń biurowych.

e) W zależności od potrzeb konieczność wyjazdu poza stałe miejsce pracy.

f) Liczne kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu i zewnętrzne z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

g) Gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

5. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lisków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 223. poz. 1458 ze zm.)”,

- List motywacyjny

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- Kserokopie świadectw pracy

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.)

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 971)

- Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2013 r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska". Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisków pod adresem internetowym bip.liskow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                                 Wójt Gminy
                                                                /-/ Maria Krawiec