Jesteś tutaj:   

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprslupca.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)

Wniosek o dostępność

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bip4.wokiss.pl/pcprslupca zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Powiecie Słupeckim przeprowadzono samocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://bip4.wokiss.pl/pcprslupca/ spełnia wymagania w 91,63 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak niektórych tekstów alternatywnych dla zdjęć.
 2. Brak pojedynczych nazw linków do obrazków.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony  Publikacja strony  http://bip4.wokiss.pl/pcprslupca/  -01-02-2020 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karolina Kowalska tel.63 213 22 44 email: sekretariat@pcprslupca.pl
  1. Strona aktualizowana na bieżąco.
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby  dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
  3. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatu Słupeckiego

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, na III piętrze.  Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd a na parterze winda umożliwiająca dotarcie na III piętro, gdzie znajduje się również toaleta dla osób z  niepełnosprawnością. W razie konieczności zapewniamy również możliwość spotkania z klientem na parterze.
Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis posiada funkcje zarówno zmiany rozmiaru czcionki, jak również szeroko rozumianej kolorystyki oraz wyszczególnienia hiperłączy.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.