Zawiadomienie

 

                                                        ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek PHPU „ROLBUD” Michał Michalak  Lubomierz 3, 63-300 Lubomierz  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na terenie nieruchomości oznaczonej działką nr 192 w miejscowości Rozdrażew”. W związku z powyższym informuję, że strony (właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości) biorące udział w postępowaniu mogą zapoznawać się z aktami sprawy  oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Urzędu Gminy  w Rozdrażewie, w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu.  Strony mają prawo w każdym stadium postępowania przeglądać akta sprawy i sporządzać  z nich notatki i odpisy,   a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuje się strony, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Urzędu Gminy w Rozdrażewie, prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   i jego zakresu. Po zasięgnięciu opinii zostanie wydane postanowienie co do konieczności sporządzania raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane  do wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Rozdrażewie  ul. Rynek 3 oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew.

 

Wójt Gminy                                                                                                                                                                                                                       / -/ Mariusz Dymarski