Konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXV/201/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty             (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania   (pobierz)

Rozdrażew, 29.05.2018r.