Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie                (pobierz)
Wzór oferty               (pobierz)
Wzór umowy             (pobierz)
Wzór sprawozdania    (pobierz)Rozdrażew, 12.02.2019 r.