Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Bilans UG                                  (pobierz)
Rachunek zysków i strat              (pobierz)
Zestawienie zmian funduszu       (pobierz)
Informacja dodatkowa               (pobierz)
Informacja dodatkowa-szczegóły (pobierz)