Deklaracja Dostępności Cyfrowej, Koordynator do spraw dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Rozdrażew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.rozdrazew.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie bip.rozdrazew.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.rozdrazew.pl spełnia wymagania w 96.38 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Wybrane elementy formularza nie posiadają etykiety
 2. Elementy posiadają niewystarczający kontrast kolorów
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Przyciski wejściowe muszą mieć rozpoznawalny tekst

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.rozdrazew.pl 19. 11. 2014r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność jest: Izabela Sobczak
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność: tel. 627221305
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność: email: isobczak@rozdrazew.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy Rozdrażew.

Urząd Gminy w Rozdrażewie mieści się w dwóch lokalizacjach: Budynek przy ul. Rynek 1 oraz budynek przy ul. Rynek 3

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Koordynator do spraw dostępności : Izabela Sobczak, email: isobczak@rozdrazew.pl, tel. 627221305

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2024-03-22

Data aktualizacji strony 2019-11-13