Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Rozdrażew
uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXVIII/209/2021 z 28.05.2021r.  (uchwała) , (rys-kier. tiff), (rys.uwarunk.tiff), (dane przestrzenne)