Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za rok 2018

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018. (pobierz)