Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w salce USC w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.Z treścią programu można zapoznać się  poniżej na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.
Program (pobierz)