Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2022 roku

Na planowane dochody 28 204 707,12 zł wykonano 8 061 340,21 zł tj. 28,58%
Na planowane wydatki 29 639 279,75 zł wykonano 6 331165,32 zł tj. 21,36 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2021 roku wynosi 1 730 174,89 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                                 Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                                  /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dn. 28.04.2022r.