Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”(pobierz)