Ponowne konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 15 grudnia 2023 r. o godz. 13ºº w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie zmienionego projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi. Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

NOWA WERSJA PROGRAMU NGO >>>

Rozdrażew, dn. 01.12.2023 r.