Plan pracy Rady Gminy Rozdrażew na 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
                                                                       Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004
                                                                       z dnia 23 lutego 2004r.
 
                                                  PLAN PRACY RADY GMINY
                                                  ROZDRAŻEW na 2004 r.
 
 
 Termin     
                       
                                      Tematy posiedzeń
 Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i 
    rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003 r.
2. Uchwalenie programu rozwiązywania problemów alkoholowych
    na obszarze gminy Rozdrażew w 2004r.
3. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2004 r.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy
    Rozdrażew.
5. Zatwierdzenie planów pracy komisji i Rady Gminy na 2004 r.
 
Kwiecień
 
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
    2003r.
2. Ustalenie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
   gminnych.
 
Czerwiec
 
 1. Uchwalenie programu ochrony środowiska dla gminy
     Rozdrażew.          
 2. Bezrobocie - stan, propozycje zmierzające do jego obniżenia.
 
Wrzesień            
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za
    I półrocze 2004 r.
 
Listopad
 
1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na
   2005 r.
 
 
 Grudzień
 
1. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    na terenie gminy w 2005 r.
2. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 r.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
 mgr Mariusz Dymarski