Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2004r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
            Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004
z dnia 23 lutego 2004 r.
 
 
 
 
                                           PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU
                                           GOSPODARCZEGO I BUDŻETU na 2004 r.
 
 
Termin
   
                     Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i
    rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003 r.
2. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
     na obszarze gminy Rozdrażew w 2004 r.
3. Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2004r. wraz z informacją o stanie
    mienia komunalnego.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
5. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i komisji na 2004 r.
 
 
 
Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
2. Propozycje stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
 
 
 
Czerwiec
 
1. Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Rozdrażew.
 
 
 
Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
2. Informacja o stanie utrzymania dróg gminnych.
 
 
Listopad
 
1. Propozycje podatków i opłat lokalnych na 2005r.
2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od 
    nieruchomości osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
 
Grudzień
 
 
1. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    w 2005r.
2. Budżet gminy na 2005r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 
 
                                                                                   
 
                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                            mgr Mariusz Dymarski