Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2004r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004
z dnia 23 lutego 2004 r.
 
 
 
 
 
PLAN PRACY KOMISJI
SPRAW SPOŁECZNYCH
                                                                      na 2004 r.
 
 
Termin
   
                     Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i
    rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003r.
2. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
     na obszarze gminy Rozdrażew w 2004r.
3. Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2004r. wraz z informacją o stanie
    mienia komunalnego.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
5. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i komisji na 2004 r.
 
 
Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
2. Propozycje stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
 
 
 
Czerwiec
 
1. Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Rozdrażew.
2. Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy.
 
 
Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
 
 
 
Listopad
 
1. Propozycje podatków i opłat lokalnych na 2005r.
2. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych na terenie gminy.
 
 
Grudzień
 
 
1. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    w 2005r.
2. Budżet gminy na 2005r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 
 
 
                                                                                   
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                    mgr Mariusz Dymarski