Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r.

   Załączniki nr 4 do Uchwały Rady
   Gminy Rozdrażew Nr X/61/2004     
   z dnia 23 lutego 2004r.
 
 
 
 
                PLAN PRACY
     K0MISJI REWIZYJNEJ na 2004 r.
 
 
 
 
 
  Termin    
                                           
 
                           Tematy 
                           posiedzeń
                                                                                       
 
  Styczeń
 
1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2004r.
 
 
 
  Marzec
 
1. Kontrola działalności wybranych Samorządów Mieszkańców
    Sołectw.
 
 
  Kwiecień 
 
                
 
1. Realizacja budżetu gminy za 2003r. - opinia o wykonaniu budżetu
    gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 
 
 Czerwiec
 
1. Funkcjonowanie Przedszkola w Nowej Wsi.
 
 
 
  Wrzesień
 
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
    2004 r.
 
 
 
  Październik
 
 
1. Ocena realizacji budowy kolejnego etapu kolektora sanitarnego
    w Rozdrażewie.
 
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                mgr Mariusz Dymarski