Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.

   Załączniki nr 4 do Uchwały Rady
   Gminy Rozdrażew Nr XVI/90/2005     
   z dnia 28 lutego 2005 r.
 
 
 
 
                  PLAN PRACY
                  K0MISJI REWIZYJNEJ na 2005 r.
 
 
 
 
  Termin       
                                                       
 
              Tematy  
              posiedzeń                                                                   
 
  Luty
 
1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2005 r.
 
 
 
  Marzec
 
1. Funkcjonowanie Przedszkola w Nowej Wsi.
 
 
  Kwiecień 
 
                
 
1. Realizacja budżetu gminy za 2004r. - opinia o wykonaniu
   budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi
   Gminy.
 
 
 Czerwiec
 
1. Realizacja ostatniego etapu budowy gimnazjum w Rozdrażewie.
 
 
 
  Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
    2005 r.
2. Kontrola działalności wybranych Samorządów Mieszkańców
     Sołectw.
 
 
  Październik
 
 
1. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
    gminy.
 
 
                                                                           Przewodniczący
                                                                           Rady Gminy
                                                                           mgr Mariusz Dymarski