Plan pracy Rady Gminy Rozdrażew na 2005r.

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
                                                                                   Gminy Rozdrażew Nr XVI/90/2005
                                                                                   z dnia 28 lutego 2005 r.
 
 
PLAN PRACY RADY GMINY
                                                             ROZDRAŻEW na 2005 r.
 
 
Termin                           
                       
                                      Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych za 2004 r.
2. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
    szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew.
5. Zatwierdzenie planów pracy komisji i Rady Gminy na 2005 r.
 
Kwiecień
 
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
2. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
    socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
3. Przyjęcie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Określenie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
    specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego
    lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
5. Ustalenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej
    w ramach zadań własnych gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
 
 
Wrzesień            
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
2. Przyjęcie planu rozwoju lokalnego.
3. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
    zasobem gminy Rozdrażew.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
    w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew.
 
 
Listopad
 
1. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na
    2006 r.
 
 
 
Grudzień
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych na terenie gminy na 2006 r.
2. Uchwalenie budżetu gminy na 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
     zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę
     Rozdrażew na 2006 r.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Mariusz Dymarski