Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Rozdrażew Nr XVI/90/2005
z dnia 28 lutego 2005 r.
 
PLAN PRACY KOMISJI
 SPRAW SPOŁECZNYCH
                                                                  na 2005 r.
 
 
Termin
   
                     Tematy posiedzeń
 
Luty
 
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych za 2004 r.
2. Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
    przedszkolach prowadzonych przez gminę Rozdrażew.
3. Propozycje zmian w budżecie gminy na 2005 r.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.
5. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i komisji na 2005 r.
 
Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
2. Projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
    dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
3. Projekt Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności 
    za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
    szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
    jak również trybu ich pobierania.
5. Propozycje zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej
    w ramach zadań własnych gminy.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
 
 
Czerwiec
 
1. Sprawozdanie z działalności świetlic terapeutycznych.
2. Zapoznanie z bazą oświatową na terenie gminy.
 
Wrzesień
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
2. Projekt planu rozwoju lokalnego.
3. Projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
    gminy Rozdrażew.
4. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
    w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew.
 
 
Listopad
 
1. Propozycje wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
2. Koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie.
 
Grudzień
 
 
1. Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów  alkoholowych na terenie gminy na 2006 r.
2. Projekt budżetu gminy na 2006 r. wraz z informacją o stanie mienia
    komunalnego.
3. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
    zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę
    Rozdrażew na 2006 r.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Mariusz Dymarski