Odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rozdrażew

 

W dniu 15 lutego  2007r. o  12.30 w salce Urzędu Gminy w Rozdrażewie

odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rozdrażew

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad III sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2007 rok :

      1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,

      2/ odczytanie opinii stałych Komisji Rady Gminy,

      3/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

      4/ stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

      5/ dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały,

      6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ zmiany uchwały Nr IX/57/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2003r.

          w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

      2/ ustanowienia przedstawiciela Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek

          Kształcenia i Studiów Samorządowych,

      3/ planów pracy na 2007 rok.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                             /-/ Renata Zych - Kordus