XXXIV sesja Rady Gminy

   

   W dniu 21 grudnia 2009r. o godz.  9oo w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się  XXXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIII sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

     oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na obszarze Gminy Rozdrażew

     na 2010r.

 7. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2010 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.