Zadania Referatu Finansowego

 
Do podstawowych zadań Referatu Finansowego należy:
 
1. przygotowanie projektu budżetu Gminy ,
2. prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady Gminy ,
3. wykonywanie budżetu , prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy ,
4. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie ,
5. kontrole gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych , sołectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy ,
6. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej ,
7. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w  tym zakresie,
8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową , Urzędem Skarbowym , bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym ,
9. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
 
Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności :
1. opracowywanie projektu budżetu Gminy ,
2. zgłaszanie swoich propozycji dot. budżetu gminy Wójtowi i Radzie Gminy
3. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy
4. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu ,
5. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych
6. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy .
 
Do wspólnych zadań referatów należy :
 
  1. koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy,
  2. zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,
  3. współdziałanie z organami samorządowymi ,
  4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej ,
  5. przestrzeganie procedury zamówień publicznych ,
  6. przygotowywanie okresowych ocen , analiz, informacji i sprawozdań .
 
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .