Procedury realizowane przez Referat Finansowy

  
Procedury realizowane przez Referat Finansowy
 
 
1.    Umorzenia zaległości podatkowych,
 
2.    Odraczanie lub rozkładanie na raty podatku i zaległości podatkowych,
 
3.    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych z tytułu :
 
-     modernizacji, budowy budynków inwentarskich,
 
-     nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie nowego
      gospodarstwa rolnego,
 
-     odbywania zasadniczej służby wojskowej,
 
4.    Wydawanie zaświadczeń w sprawie:
 
       - figurowania podatnika w ewidencji płatników podatku rolnego,
 
       - statystycznego dochodu z gospodarstwa,
 
       - niezaleganiu w zobowiązaniach pieniężnych,  
 
5.    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
       wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 
6.    Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych.
 

W zakresie działalności gospodarczej

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

2. Dokonywanie zmian wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,

3. Wykreślanie zarejestrowanych podmiotów z ewidencji działalności gospodarczej,

4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

5. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

6. Określenie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,

7. Udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych.