Zadania Stanowiska ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

 
Do zadań Stanowiska ds.  Rolnictwa , Gospodarki Gruntami należy :
 
1. zarządzanie zasobami gruntów komunalnych / gminnych /,
2. nadawanie numeracji porządkowej budynków ,
3. prowadzenie spraw obrotu , ewidencji gruntów i budynków oraz nadzorowanie podziału i wywłaszczania nieruchomości, a także przeznaczania gruntów pod budownictwo,
4. inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej ,
5. współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie ,
6. współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i     organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
7. koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi i mieniem gminnym ,
8. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie   
      / sieć handlowa, usługowa, skup i przetwórstwo płodów rolnych ,  działalność produkcyjna /,
9. prowadzenie nadzoru nad działalnością spółek wodnych ,
10.pomoc organizacyjna samodzielnym spółkom wodnym,
11.prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej ,
12.prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych ,
13.gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz ,
14.opracowywanie i wykonywanie innych zadań gminy, wynikające z przepisów szczególnych.
 
Do wspólnych zadań referatów należy :
 
  1. koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, 
  2. zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,
  3. współdziałanie z organami samorządowymi ,
  4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej ,
  5. przestrzeganie procedury zamówień publicznych,
  6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
 
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .