Zadania Referatu Gospodarki Komunalnej

 
 
Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy :
 
 1. prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospo­darowania przestrzennego gminy ,
 2. współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego ,
 3. wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania ,
 4. przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót budowlano - montażowych, remontów, i rozbiórek ,
 5. prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych,
 6. wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
 7. prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,
 8. inicjowanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy,
 9. zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, nadzór nad ich eksploatacją / wodociągi , kanalizacja, oczyszczalnie, komunikacja , telefonizacja i inne usługi / oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminy,
 10. przygotowanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy oraz dbałość o stan komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 11. koordynacja prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontów,
 12. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z działalnością przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych gminy,
 13. budowa i utrzymanie dróg gminnych,
 14. prowadzenie spraw gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych / umowy, czynsze, remonty budynków /,
 15. koordynowanie procedury udzielania zamówień publicznych na wszystkich stanowiskach pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 16. kierowanie pracami brygady remontowej i robotami publicznymi,
 17. opracowywanie i wykonywanie innych zadań gminy wynikających z przepisów szczególnych.
 
Do wspólnych zadań referatów należy :
 
 1. koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy 
 2. zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań ,
 3. współdziałanie z organami samorządowymi,
 4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej ,
 5. przestrzeganie procedury zamówień publicznych ,
 6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
 
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .